De Panewippchen 1/1996

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– Déi 3 Äishelleg
– Et geet och ouni Gëft
– Den Heckefräsch
– D’Mineralien
– Kniwwelsäiten: Fliedermaus bastelen, Ouschtereeër mol anescht, Masken, Sprangfräsch
– De Feldwee, wéi laang nach?
– De Meekiewerlek
– Fréijoersconcours
– D’Hobich, de Piwitsch an d’Kouschell
– D’Lisi an den Tommi beim Nessi

Panewippchen |