De Panewippchen 2/1996

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– D’Giraff
– D’Seeche vum Salz
– NaCl, Salz
– Salzwisen
– Wëll Schwäin
– Kniwwelsäiten: Salzdeeg, e Liichttuerm aus Béchsen, e Fësch als Dous, Experiment Gromper a Luucht
– De Baueregaart verzielt
– Wéi kënnt d’Salz an d’Mier. Wou kënnt d’Salz hir?
– D’Salz an der Geschicht
– Wat ass Jod?
– Rapp a Klapp an der Wiss: De Piwitsch
– Lëtzebuerger Fësch

Panewippchen |