De Panewippchen 4/1996

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– Den ‘natur musée’ am Stadgronn
– Die Erde lebt: wéi d’Kontinenter wanderen
– back to the past: vun der Entstehung vun der Äerd
– Météorologie
– Kniwwelsäite: E Som aus Pabeier, Reewierm am Glas, Eng Matt aus Pabeier
– Dem Zylinder am ‘natur musée’ säi Geheimnis
– En Tour duerch d’lëtzebuerger Landschaften

Panewippchen |