De Panewippchen 2/2000

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– De Komodowaran
– Muschelen
– Wat ass eng Insel?
– Kniwwelsäiten: e Millchespill selwer man, e Gehaansfénkelchen bastelen, eng Insel bauen, Rätsel: Fann dës Wierder!
– Poster: Inselwelt Nordséi
– Experimenter: Blummen am Waasser, Waasserluppen
– D’Brennessel
– Wat maachen d’Amerikaner op den Azoren?
– Geheimnisvoll Ouschterinsel
– Pickerten, oder am Reen ënnergaang
– Draculavullen, de Maskendëlpës

Panewippchen |