De Panewippchen 1/2000

An dësem Panewippchen fënns du:
– Eeër ënnert der Lupp
– Das Verhalten der Hühner
– Wëssenswäertes iwwert d’Hinger
– Poulet um Menu – den Héngerdéif
– Bastel en Hingerstall
– Kniwwelsäiten: Eeër fierwe mat Wuesstechnik, en Hong aus Stréi, en Hingermandala, en Hingergedicht, eng Bei aus engem Ee
– Eeër – ween, wéini, wou?
– Experimenter ronderëm d’Ee
– D’Pissblumm
– En Dag am Liewe vun engem Fräilandhong an engem Batteriehong
– De Crocodile Mike beim getëppelte Kiwi

Panewippchen |