De Panewippchen 1/2001

An dësem Panewippchen fënns du:
– Hëllef fir de Wiederfräsch
– De Millentour
– Kniwwelsäiten: E Fräsch aus Pabeier, e Béchsentëlëfon, e Waasserrad an e Fëschmobile bastelen
– Poster: Am Weier
– D’Waasserfee, en Trëppeltour
– D’Geschicht vum klenge Waassergeescht
– Bamschluecht? Bei de Biberen
– De Wels
– Crocodile Mike bei de Krokodilen an de Billabongs

Panewippchen |