De Panewippchen 2/2001

An dësem Panewippchen fënns du:
– Wat ass Jod?
– Kniwwelsäiten: E Salzkristall man, Bréidercher baken, Salzbiller a Salzlandschaften
– Jodspill
– Ein Salzbergwerk
– Auf Salzsuche
– Algen an Tang
– Eng kleng Salzgeschicht
– Salzeg Fësch
– De Crocodile – Mike op der Sich no de Saltys

Panewippchen |