De Panewippchen 4/2001

An dësem Panewippchen fënns du:
– Et ass net alles Gold…
– Gold
– Kniwwelsäiten: Alchimie:Verkofferen, Goldfolie, Petitbeurreskuch, Billerrummen
– Goldrush, fann 10 Feeler
– Gold, Gold, Gold
– Goldféiwer
– D’Gold an de Märecher
– De Crocodile Mike op de Goldfelder an Australien

Panewippchen |