De Panewippchen 2/2002

– De Komodowaran
– Muschelen
– Wat ass eng Insel?
– Kniwwelsäiten: Gehaansfénkelche bastelen, eng Millche selwer man, Schokolasblieder, eng eegen Insel bauen
– Poster: Inselwelt Nordséi
– Experimenter mat Waasser
– D’Brennessel
– Päiperleken op den Azoren
– Geheimnisvoll Ouschterinsel
– Draculavullen

Panewippchen |