Panewippchen 4/2003

An dësem Panewippchen fënns du:

– Kalenneren
– D’Zäit moosse mat Himmelskieperen
– Kniwwelsäiten: Eng Sonnenauer, Vum Dag an d’Nuecht: e Krazbild, Pizza quatro stagione, de Laf vun der Sonn, déi éischt Auer bastelen
– En Tour duerch d’Stad op de Spuere vun der Zäit
– Zäitmoossapparater
– De Biorythmus vu Mënsch an Déier
– Sonnekuckerten: Leeëndecker ginn op d’Rees
– Fräi-Zäit: Wat ass dat? Maach der e Fräizäit-Kalenner

 

Download als PDF

 

Panewippchen |