Panewippchen 1/2014

 An dësem Panewippchen fënns du folgend Themen:

  • Vulleballet. E Comic iwwert d’Bierkhénger.
  • Zickzackmuerten. Den Hues.
  • Wee laacht do am Bongert? De Gréngspiecht.
  • Kniwwelsäiten. Eng Geméisketten, Geméis mat Dip an eng kleng Kanéngercherswunneng aus Leem.
  • Poster. Vun Eeër an Ouschtereeër.
  • An et päift an allen Ecken! Vum Péckvillchen an der Emaischen. Selwer e Péckvillchen aus Leem maachen.
  • Schaffe wéi en Äerdwiermchen. De Reewuerm.
  • Mir sinn déi éischt. Steckbréif Fréibléier.
  • De Feiersalamander.

 

 

 

Download als PDF

Panewippchen |