Panewippchen 2/2015

An dësem Panewippchen fënns du:
– News: den neien Dinosaurierpark bei der Teufelsschlucht, Summerzäit – Zeckenzäit, Grill oder Zikad?
– Bullisnascht: d’Hausschmuewele bauen hiert Nascht
– De Mënsch als Hausdéier
– Hausdéieren – wéi eent passt bei dech?
– De Veterinaire – en Dokter fir Déieren
– Seefeblosen- a Jickebiller «molen»
– Selwer Jicke rullen an e Säckelche fabrizéieren, fir se ze transportéieren
– Autsch – eng Bloder!
– Rouden Ueleg brauen
– De Kakapo, en droleche Gesell aus Neiséiland
– La cigale et la fourmi
– Wisemusikanten – Zikaden an eise Wisen
– Origamizikade falen
– Kugelen an der Natur

Download als PDF

Panewippchen |