De Panewippchen 3/2017

– Hongereg Uebstraten

– Fuerschung am ‘natur musée’: Botanik

– Dee richtege Kascht fir jiddfereen

– Spiller am Bongert

– Kniwwelkniet

– Den Nëssert

– Geschicht: Die dicke Nuss

– en Nosskuch baken

– en Nossboot bastelen

– Wat s de a kengemn anere Musée ze gesi kriss

– fir matzesangen: Uebstkanon – eng Hierschtliichtche bastelen

PS: Dëse Panewippchen ass ausnahmsweis an ecologeschem, biodegradable Plastik agepaakt wéinst dem Memoryspill

 

 

Panewippchen |